เป็นรายวิชาที่นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 12 ต้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และล้ำเลิศในด้านเทคโนโลยี

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับครู

"...ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้
ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วาง ตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง..."
พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์
ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 15 มีนาคม 2512

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมด้วยช่วยกัน